kabrit'a-w ka manjé tol

KABRIT’A-W KA MANJÉ TÒL

Malè pou-mwen, an té pri adan sa. Man té jis soti djoubaké lè an aprann an moun vwèyé sè-mwen an ba tè. Mi pléré an pléré. An té oblijé twouvé en manniè ritouné en péyi-la pou vèyé-la. Twa jou pasé, tristes an-mwen pa ka adousi kô-ay. Tan-tala tè kon tombolo ba mwen, sé bondié épi zansèt ki ba mwen fòs pou lévé. Lè man téni pou ritouné koté Frans, an bagay touché zié mwen.

An té ka sonjé lè an vwè kô sè-mwen, an vwè ti kalté lasérasyion an lè pwanié, cou, zié-ay té ka gadé mwen avè kolè kon zéklè bondié. Visyion-tala pa té lé soti adan tèt-mwen. An vin sonjé lè nou té tchanmay, mi komes nou té ka fè…malè pou nou, nou vin séparé avè lavi, zétid nou, djoubak-an nou té ka ba almannak two diféran.

Sa ki komik, nou té ka viv adan dé vil, sé dé vil-la té bô len lot. Sé adan avion-la, an désidé rété Gwadloup. An désidé ay vwè polis pou konprann’ sa yo twouvé, ki mannyiè yo té ka avansé alè zafè sè-mwen. Ayen, yo di-mwen ritourné koté Frans, fô pa man fè ko-an mwen tranblé pa zafè-tala. Polis pé té key twouvé on kalimason an gro lapli !

Lè an fini avè yo. An mésié vin twouvé mwen. I té ka di y té pè édé mwen twouvé sa ki rivé sè mwen. An mésié ka soti, vin douvan mwen konsa ? Ki jan-ay ? Ka pansé sé kouyon an kouyon ? Saki mésié mèm ? Mésié té posté douvan mwen, ka soti tout kont kouyonad-li pou finaleman soti non sè mwen : Marisère. A pa an apélasyion ou pé jwenn tout’ koté ! Mè mésié té pé pran non sè mwen anlè an kronik. Mésié té ka tout samb soti an ba chapo-dlo, té ka poté an lon chimise hawayièn, an chapo lansien tan, on short san savè, fad.

An ka pansé short-la té blan kon lannèj lè y pran-y, jodyia i té fad kon sargas soti an ba lanmè. I mété-y gadé mwen avè on kalté zié vid, pou yélé ba sa ki vlé tann’ : “Mésié vwéyé sè-ay an ba tè !” An di-y fèmé-y. Malfétè ki-la, An mété-y a tè é di-y fèmé-y ankô, mésié té mwen lévé mouch wouj. Polis té toujou-la, yo pa fè ayen. An mété-mwen an chimen, an pani tan ba moun konsa.

An pran an chamb adan an otel, an pa télé mété tansyon asi fanmi-mwen, prézens-mwen ka ba-yo maldo. Ou sé an métwopoliten aprésan, pani plas pou péyi-la adan tchè-ay, nou ja sav sa. An té péann’ tchou tonton Noli, mé an té key bay-li rézon. Lannuit té frèt, ko-mwen té ka frisoné, pa té ni piès chalè.

An pansé sa té fôt chamb-la davwa i té bodlanmè. Finèt-la té ouvè, lè an pasé tèt-mwen pou pran ti bwen rèspirasyon, an santi kon koutlat pasé bô fal-mwen. Piès moun, dlo-la té ka vwéyé ti tombolo asi plaj-la, an pran pè. An fèmé finet-la blow, lè an touné, sè mwen té douvan mwen, tèt lévé, ka gadé mwen, i té kon avan.

Chivé-ay brosé on afro won kon soley, zié-ay té dous, pani kestyion kolè, i pa té wouj ankô. An mété mwen ka pléré, mé zié-ay chanjé. I vin wouj kolè aprésan. I trapé fal-mwen, i té ka yélé ké an twouè-y, an konsidéré an té ja an vié mès. Zié-mwen ouvè moman-tala. Dlè-la pa té ka vini adan kô-mwen, an mantjé tonbé lè an lévé pou pran ti vè dlo.

Sa té ni pou pran fen ! An pa té ka kronprann’ sa té ka rivé mwen. Tou sa ki kroyans lansien tan, vodun (vodoo) ou mèm kestyion Christ, an pa té adan sa. An arété-mwen a bondié. Zafè-tala té ka fè mwen douté. An té vlé atan soley lévé pou ay chéchè asistans mè an son blo, tiré mwen adan ti moman kalm an té twouvé.

Té ka tout samb an bèf ki té ka vansé, bèf-la té ka pran tout ti’tan-y. Fwison-la soti jamb-mwen pou jwen kaboch-mwen. Lè an ouvè port chamb-la, an armada ravèt soté anlè-mwen. Bouch-mwen yo té ka visé. Sé davwa an té ni an mouchwè an lanmen-mwen, an rivé caché bouch-mwen. An mété mwen ka kouri adan otel-la. Yélé pou an moun vin édé-mwen.

Pani piès moun ki soti, lè an rivé douvan standard otel-la, piès moun. An sav’ lannuit té tombé, kriket-la ja téka ba chanson-yo, tout sa ki umen té samb kité otel-la. An yélé, yélé ankô, yélé pli fô, ayen. An tann’ boukan déyiè-mwen mé fwa-tala, an té asiré jwen bagay pli fô ki ravet, an pa té sav ki movè kalté té kaché anba fè, an lésé sa.

An soti déwo, on briz chô vin pran-mwen, an chalè dous, kalté chalè ka vin tjè. Si fal-mwen pa té ouvè, chalè-tala pé té ké jwen tjè-mwen. An té ka tan tombolo-la fann’ an lè sab-la, an désidé pran chimen lanmè. Douvan dlo-la, on odè miel vin asi gorge mwen. Bourdoneman vin adan tèt-mwen, bourdoneman-la té fô pasé son lanmè.

An armada mouchanmiel vini bo mwen, Pitjé-mwen, sé sa yo télé, yo asiré mwen pa téni pan koté pou man ni lapé. Sé mouchanmiel-la fè-mwen jwen la tè, yo koumansé pitjé tout’ ko-mwen, sé moman-tala an tann’adan zoreye-mwen : Sé ou, ou sé sel malfétè asi la tè, pa pran pè, mô-la pani fen, ou ké-y ni tan pou
sonjé sa ou fè!

Zié-mwen ouvè-yo moman-tala, yo ouvè-yo tout’ manniè. Anté adan lajòl an-mwen. Tèt-mwen té lou, ankô an jou an lajòl épi an ké jwen Marisère. Bo maten-la, sé an mèt lajòl ki vin lévé mwen, sa tédènié jou-mwen asi latè.”

Papié nouvel Gwadloup épi Matnik matjé jou tala : “Polis maré mésié kriyé “démon karaib”, an malfétè ki vwéyé anpil fanm an ba tè. Pou zot sonjé, mésié té ni set an lè y koumansé tjoué. Sè-ay té premié fanm y tjoué, lè papa-y té an vakans an Gwadloup . I maré-y sé dé simènn-lan, ék lésé-y mô èvè mank manjé.

Paran-y té ka séparé kô-yo an tan-tala, papa mésié déklaré polis-la, ich-li té ka viv’ bagay an tjanmay pa té ni pou viv’, sé té fòt’ manman-y. Manman-y té ka fè atoucheman an lè-y, daprè papa-y. An tan-tala, mésié té plasé adan lopital moun fou, pou fè soti démon ki té adan lespri-y.

I jis ritouné an Gwadloup pou véyé sè-ay. Mésié vini gran, mésié chapé anlè sé médsin-la, ék mété-y ka tjoué dot fanm ka tout’ samb sè-ay, avè mèm manniè-la. Mésié ay Frans, Chine, Japon pou tjoué. Sé polis Miami ki maré mésié. Jodya, sé derniè jou mésié asi latè.

Jason @Jazekri


Vous aimerez aussi

egypte créole

L’origine égyptienne de la langue créole

noun

Nanni nannan

Éloge à la littérature antillaise

Le counia manmanw

L'origine du fameux Milan

L’origine du fameux milan

danmyé

Le Danmyé


Laissez un commentaire

ArrayMon Instagram

Comme tous les 12 avril, je célèbre l`anniversaire de mon grand-père maternelle même après son trépas. Je ne vais pas mentir c`est le seul dont je célèbre toujours l`anniversaire car il est impossible à oublier, ne serait ce qu`un peu. Il fut mon poto-mitan, mon refuge quand ça pétait dans ma tête (des émotions trop vives à canaliser).

Et le meilleur moyen d`apaiser qq dans cette situation, c`est de l`envelopper sans parole pour que le calme revienne. C`est pour cela que j`adore particulièrement cette photo, elle résume tout...

C`est également le seul dont je n`arrive pas à entrer en contact. Je n`ai aucun pb à communiquer avec les défunts mais avec lui ayen ! Un gros silence...est ce sa manière de m`envelopper ?

Et là il décide de se manifester, pour me dire quoi?

"Asé pléré man ka flex kò mwen"

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Ok papi ay pété bonb-ou épi roulé fiuuuu. Non mais j`hallucine🤣ce n`est pas du tout son tempérament. Un monsieur calme, posé, réservé etc mais là an mode fêtard. Apparemment lavi-a déyè lanmò-a bèl wè nèg ! Aucun tact tout comme moi sieu 😮‍💨

Kwa senbo
...

1072 23